Ciele projektu

  • Overiť nové systémy chovu zvierat, s dosiahnutím požadovaného zdravotného aj úžitkového efektu.
  • Poskytnúť dôkazy chovateľom zvierat o možnosti nahradenia chemických látok a liečiv prírodnými látkami, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie zvierat, ľudí aj prostredie a nezanechávajú rezíduá v produktoch zvierat ani v prostredí, naopak majú vysoko pozitívny vplyv aj na udržanie kvalitného životného prostredia a prispievajú na ozdravenie celého ekosystému chovu zvierat, výbehov, pasienkov.
  • Získať nové poznatky o vplyve a o hodnotení používania probiotík a rastlinných látok, uplatňovať nové poznatky v praxi.
  • Vybudovať laboratórium, kde novými metódami budeme hodnotiť zdravie zvierat aj kvalitu potravín.
  • Vytvoriť dve stále odborné pracovné miesta.


Predpokladané výsledky riešenia projektu pre spoločnosť :

  • zvýšiť záujem konzumentov o domáce produkty,
  • podporiť zvýšenie počtu malých a stredných chovateľov zvierat s produkciou kvalitných efektívne vyprodukovaných zdravých produktov živočíšneho pôvodu
  • zvýšiť dostupnosť kvalitných potravín živočíšneho pôvodu domácej produkcie,
  • zvýšiť zamestnanosť na vidieku, podporiť rozvoj vidieka,
  • pozitívne vplývať na životné prostredie, zlepšenie zdravia ľudí aj zvierat, skvalitnenie života ľudí na vidieku aj v mestách, prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.


Cieľom riešenia projektu je podporiť chovateľov zvierat a ukázať im možnosti nových spôsobov chovu založených na minimálnom používaní chemických látok a produkcii zdravotne prospešných, kvalitných, efektívne vyprodukovaných funkčných potravín živočíšneho pôvodu, ktoré už sú a stále viac budú žiadané na našom aj zahraničnom trhu.