Charakteristika projektu

Predmetom riešenia predkladaného návrhu projektu je získať viac výsledkov, skúseností a informácií o možnosti efektívneho používania probiotík a rastlinných látok v chovoch zvierat a overiť systémy ich efektívneho používania a laboratórneho hodnotenia kvality nových postupov a živočíšnych produktov. Získané výsledky a nové poznatky chce firma Vetservis, s.r.o. využiť na podporu svojej poradenskej činnosti, aby bola schopná lepšie riešiť zdravotné a chovateľské problémy v chovoch zvierat s cieľom podporiť chovateľov v produkcii zdravotne prospešných produktov – funkčných potravín živočíšneho pôvodu.

V súčasnosti firma Vetservis, s.r.o. vo svojej poradenskej činnosti využíva nové vedecké poznatky o pôsobení a dôležitosti zloženia črevnej mikroflóry o probiotikách a rastlinných látkach. Snaží sa v chovoch zvierat pri tvorbe zdravia a podpore úžitkovosti nahrádzať chemické látky a lieky prírodnými látkami – probiotikami a rastlinnými prípravkami, ktoré sú rovnako účinné ako chemické lieky a veľakrát aj účinnejšie aj ekonomicky výhodnejšie, pričom sú bezpečné, nezanechávajú rezíduá v produktoch zvierat ale naopak, prispievajú aj k celkovému ozdraveniu prostredia v chovoch, čo v konečnom dôsledku vedie k ozdraveniu celého ekosystému chovu a opätovnému nadobudnutiu mikrobiálnej rovnováhy a zníženiu výskytu infekčných ochorení. Na to, aby chovatelia zvierat mali väčšiu dôveru v odporúčané nové postupy a aby sme aj my mali viac poznatkov o systéme pôsobenia používaných probiotík a rastlinných látok, o ich praktickom a efektívnom používaní pri tvorbe zdravia a úžitkovosti zvierat a vedeli ich aj presvedčivo zhodnotiť, potrebujeme overiť si na vzorových postupoch chovu zvierat, používanie aj dávkovanie uvedených prírodných látok a naučiť sa hodnotiť ich účinnosť aj doteraz v praxi nevyužívanými laboratórnymi postupmi.

V dnešnej dobe stále viac prichádza do popredia otázka zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín. Na verejnosť sa dostávajú informácie o negatívnych dôsledkoch dlhoročného a nekontrolovateľného používania chemických látok v poľnohospodárstve (a nielen v poľnohospodárstve), o ich dlhodobých negatívnych následkoch na ekosystémy a v konečnom dôsledku na zdravie ľudí aj zvierat. V potravinovom reťazci sa kumulujú používané chemické látky, ktoré konzumuje aj človek. V súčasnosti ľudstvo najviac trápia tzv. „civilizačné choroby“. Je už známe, že sú spôsobené hlavne zmenou stravovacích návykov ľudí smerom k častému až stálemu používaniu dlhodobo skladovaných, konzervovaných, stabilizovaných, chemicky upravovaných potravín, polotovarov a náhradiek prirodzenej stravy chemickými aditívami, konzumáciou prevažne tzv. „mŕtvej potravy“ – stravy bez aktívnych prirodzených enzýmov, vitamínov bez symbiotických mikroorganizmov. Preto už koncom minulého storočia sa začalo hovoriť o funkčných potravinách.


„Pri zmene zamerania vedy o výžive od pojmu "vyhovujúca výživa" k "optimálnej výžive" sa vyvíjajú nové potravinárske výrobky, ktoré majú priaznivý vplyv na duševný a telesný stav ľudí a zároveň môžu znižovať ohrozenie rôznymi ochoreniami. Tieto potraviny sa nazývajú "funkčné" a vedci z rôznych európskych krajín, vlády a medzivládne organizácie spolu s poľnohospodárstvom a potravinárskym priemyslom vytvorili pre tento smer základnú koncepciu. Všetky funkčné potraviny majú spoločného menovateľa: priaznivo ovplyvňujú jednu alebo viac telesných funkcií a tento priaznivý účinok dá sa očakávať vtedy, ak tieto potraviny tvoria súčasť bežnej výživy. Podľa Kuchtu a kol. (2006) sú “funkčné potraviny - potraviny, ktoré obsahujú mikróby, ich časti, živočíšne či rastlinné súčasti, ktoré dokázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka alebo znižujú riziko výskytu a priebeh chronických chorôb. Funkčné potraviny by nemali obsahovať žiadne chemické stabilizačné a konzervačné ani iné látky, ktoré môžu ich účinok znižovať. Probiotiká sú súčasťou funkčných potravín“. V Európe sa dnes presadzuje konzumácia a výroba tradičných jedál, ktoré sú v daných oblastiach domáce, vlastné ľuďom, ktorí v tomto prostredí žijú. Presadzuje sa vytváranie malých fariem rodinného typu, ktoré sú schopné zásobovať blízke okolie svojimi produktmi, ktoré sa majú konzumovať čo najčerstvejšie, podľa možnosti v prirodzenej podobe, vyprodukované s minimálnym použitím chemických látok či liečiv, ktoré sa môžu nahradiť prírodnými látkami – prípravkami z rastlín (koreniny, extrakty...) a probiotickými kultúrami, ktoré preukázateľne pozitívne vplývajú na zdravie zvierat a ľudí, aj na udržanie zdravého ekosystému. Takéto systémy hospodárenia sú trvalo udržateľné. „Trvale udržateľný rozvoj“, je to rozvoj, „ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov“. (Kuchta, M., Pružinec, P., 2006)“. Riešením projektu a uplatňovaním jeho výsledkov v praxi budeme hodnovernejšie presadzovať postupy udržania takéhoto rozvoja a podporovať produkciu čerstvých, kvalitných, zdraviu prospešných funkčných potravín živočíšneho pôvodu v chovoch zvierat na Slovensku.

V ostatnom období - aj vplyvom tvorby legislatívy o „predaji z dvora“ sa záujem chovateľov zvierat aj verejnosti o zdravé, čerstvé produkty priamo z chovu ku konečnému spotrebiteľovi zvyšuje.

Otázkou môže byť kvalita produktov z jednotlivých fariem, pri snahe chovateľov udržať efektívnosť produkcie, ktorá sa často dosahuje nadmerným používaním chemických látok a liekov – antibiotík, antikokcidík, hormónov, dezinfekčných prostriedkov a pod. a na druhej strave požiadavkami konzumenta o potraviny bez rezíduí chemických látok, skutočne zdravé a funkčné. Riešením projektu a uplatňovaním jeho výsledkov v praxi chceme prispieť k efektívnemu spôsobu chovu zvierat s nahradením chemických látok prírodnými a k možnosti nového hodnotenia kvality zdravia zvierat aj kvality živočíšnych produktov z hľadiska prítomnosti a diferenciálnej diagnostiky striktne anaeróbnych mikroorganizmov (symbiotické bifidobaktérie a podmienečne patogénne klostrídie), ktoré zohrávajú podstatnú úlohu v tvorbe zdravia ľudí a zvierat. Živočíšne produkty (mäso, mlieko, vajcia) získané overovanými postupmi chovu zvierat sa budú hodnotiť aj organoleptickými, toxikologickými a ďalšími mikrobiologickými skúškami v porovnaní s produktmi zvierat chovaných konvenčným spôsobom.
Výsledky riešenia projektu a ich postupná aplikácia do poľnohospodárskej praxe prinesie dlhodobí efekt na trvalo udržateľný rozvoj vidieka, tvorbu životného prostredia, kvalitu potravín, zmenu myslenia ľudí a v konečnom dôsledku na kvalitu zdravia a života populácie.