Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vetservis.sk. Účelom týchto
obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a
kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.krmiva.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:
VETSERVIS , s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra
IČO: 36682144
DIČ: 2022254828
IČ pre DPH: SK2022254828
Číslo účtu:

Tatrabanka:
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2714 8315

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo 18710/N
Adresa prevádzky E-Shopu
VETSERVIS , s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra
meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje vaše objednávky: doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.
Telefón: +421 37 65 62 390
O2: +421 905 139 876
e-mail: holko@vetservis.sk
Otváracie hodiny
Pondelok 6.30-15.00
Utorok      6.30-15.00
Streda      6.30-15.00
Štvrtok     6.30-15.00
Piatok      6.30-15.00
Sobota    zatvorené
Nedeľa    zatvorené
Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá
odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom,
zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti VETSERVIS, s.r.o.
Povinnosti predávajúceho
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 14
dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar na ním určený účet. Zákazník má možnosť
sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať
zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný
nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.
 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi SR.
 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,
ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu
 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri
spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a
sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942,

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie
tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne
oznámiť nám.
Objednávanie tovaru
Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:
 on-line priamo na našej stránke www.vetservis.sk
 e-mailom na našu e-mailovú adresu vetservis@vetservis.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet
objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo
Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe
záväzného potvrdenia objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované
po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka
(alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase
potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho
počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily atď.)
 tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo
tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia
nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na
jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
 V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi
od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil
kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní
odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy.
 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou
zmluvou od ktorej kupujúci odstúpil.
Cena za tovar
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby
a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob,
pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je stanovené inak. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej
zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Ceny na e-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné
s cenami na maloobchodných predajniach firmy VETSERVIS, s.r.o.
Platba za tovar
Platba na dobierku – za tovar môže kupujúci platiť pri preberaní tovaru, môže využiť spôsob platby na dobierku
a zaplatiť v hotovosti kuriérovi.
Platba pri osobnom odbere – kupujúci uhrádza tovar priamo predávajúcemu v hotovosti alebo platobnou kartou
v kamenej predajni.
Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do
30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových
možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje
v rozmedzí 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie
predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom
vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list, ak bol vydaný.
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru
odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho
odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.
Doprava tovaru
GLS
GLS - platba na dobierku
 Balík do 2 kg - 3,27 € bez DPH
 Balík do 3 kg - 3,82 € bez DPH
 Balík do 5 kg - 4,36 € bez DPH
 Balík do 10 kg - 4,91 € bez DPH
 Balík do 15 kg - 5,45 € bez DPH
 Balík do 20 kg - 6,00 € bez DPH

 Balík do 30 kg - 7,09 € bez DPH

 Balík do 40 kg - 7,63 € bez DPH


K vyššie uvedeným cenám sa pripočíta cena za dobierku cena bez DPH:
 1,31 € – dobierka do 165,97 €
 1,64 € – dobierka do 331,94 €
 2,18 € - dobierka do 829,85 €
GLS - lehota dopravy nasledujúci pracovný deň po dni podania. Oznámenie príchodu zásielky adresátovi
prostredníctvom e-mailu od prepravnej spoločnosti. Pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky bude
zanechané písomné oznámenie a kontakt na kuriéra. Po dohode možnosť doručenia tovaru nasledujúci možný
deň. Zásielky sa dodávajú do ktoréhokoľvek miesta v SR priamo k Vašim dverám.
Osobný odber - je určený najmä pre zákazníkov z Nitry a okolia, ktorý uprednostňujú osobné vyzdvihnutie
objednaného tovaru priamo v našej predajni VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra. Pri objednávaní tovaru
je potrebné zvoliť si túto možnosť v sekcii poštovné a platba.
 Osobný odber je bez poplatku.
 Po akceptovaní Vašej objednávky Vás bude o dostupnosti tovaru informovať náš zamestnanec telefonicky
alebo e-mailom.
 Tovar bude pripravený k odberu po dobu 7 dní od akceptovania Vašej objednávky, potom bude vrátený do
predaja a objednávka bude stornovaná.
 Dobu odberu je možné predĺžiť po vzájomnej dohode.
Záruky a reklamácie
Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový
tovar a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny nami dodávaných
suchých krmív je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale (zadná strana vreca/vrecka). Na obale je
taktiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie spôsobom: do dátumu uvedenom na obale. Zasielané krmivá
majú dátum spotreby vždy dlhší ako 2 mesiace. V opačnom prípade kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo
e-mailom a zásielku odošleme iba s jeho súhlasom.
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý,
alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola
spôsobená kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal
mať podľa zmluvy.
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená použitím
výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne v
našej prevádzke na Kalvárii 3 v Nitre, kde je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť. Tovar zaslaný na
dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol
vydaný), resp. kópiu dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Bez tohto dokladu
nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru
predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný
poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).
Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do
3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou,
notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie
tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri
preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred
uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z
jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu
zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný
formou e-mailu (pokiaľ sa nedohodneme inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu
bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje
na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u
zákazníka. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránienie vady alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu alebo o
väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady,
predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo
b) vrátením kúpnej ceny za tovar.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 odovzdaním opraveného tovaru,
 výmenou tovaru,
 vrátením kúpnej ceny tovaru,
 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim VETSERVIS, s.r.o.,
Kalvária 3, 949 01 Nitra, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk);
spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
obráti Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie
sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia
tovaru. Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.
Spotrebiteľ je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade
predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Rovnako nie je možné
vrátiť ani zakúpené časopisy a periodickú tlač. Vzhľadom na charakter sortimentu teda nie je možné vrátiť krmivá,
vitamíny, liečivá a ostatný tovar hygienického zamerania pokiaľ je rozbalený alebo vykazuje známky použitia. Ak
sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky,
dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na adresu prevádzky na
Kalvária 3, 949 01 Nitra alebo ho môžete doručiť osobne na túto prevádzku. Vzhľadom k tomu, že v prípade
odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.
Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielať späť.
 tovar a príslušenstvo prosím zasielajte nepoškodený.
 tovar zasielajte prosím kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej
zmluvy, zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr posledný deň lehoty. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní
odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli
predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby
pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Pri vrátení tovaru so
zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je potrebný na zistenie jeho povahy,
vlastností a funkčnosti, uhradí zákazník predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho
uvedením do pôvodného stavu.
Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie
tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods.
1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tovar odporúčame vo vlastnom záujme
zaslať doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k
nám. Doporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie
uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš
účet v zákonom stanovenej lehote 14 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok
nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady
odosielajúceho naspäť.
Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a
bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať
hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to
hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení
objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely,
najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu:
ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy,
fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo
živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo
telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť
svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods.1 zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené
vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách ponúkaných tovarov.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po
prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "XY (napr. Môj profil)".
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom
styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe
obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani
poskytnuté tretej strane.
Internetový obchod www.krmiva.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia
serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s
dátami.